در این پست ، انواع کلید محافظ جان / محافظ نشتی جریان دوپکه Doepke RCCB / RCD تیپ DFS A را به ترتیب بررسی می کنیم : ( گروه دوم )کلید محافظ جان تیپ A

کلید محافظ جان / کلید محافظ نشتی جریان DFS A معمولی دوپکه

Doepke Residual Current Circuit Breaker

RCCB Type A

قابلیت تشخیص جریان نشتی با شکل موج متناوب AC و مستقیم DC پالسی

ارائه شده در دو مدل 2 پل و 4 پل

رنج جریان نامی از 16 تا 80 آمپر

رنج جریان نشتی 0.5A , 0.3A , 0.1A , 0.03A , 0.01A

ولتاژ کاری 200 تا 400 ولت

دارای سه وضعیت ( موقعیت شاسی نشانگر ) :

بالا = روشن ON

پایین = خاموش OFF

وسط = آزادشده Trip ( هنگامی که کلید محافظ جان به دلیل وقوع نشتی جریان مدار را قطع می کند ، سوییچ نشانگر وضعیت محافظ جان در موقعیت وسط قرار می گیرد.)
doepke-dfs-a-kv


کلید محافظ جان / کلید محافظ نشتی جریان DFS A KV دوپکه


Doepke Residual Current Circuit Breaker

RCCB Type A KV

این مدل از کلید محافظ جان در برابر افزایش جریان ناگهانی و پالسی نسبت به مدل ساده این کلیدها مقاومتر هستند و این جریانهای پالسی نمیتوانند خللی در کار این کلید محافظ نشتی جریان ایجاد کنند.

قابلیت تشخیص جریان نشتی با شکل موج متناوب AC و مستقیم DC پالسی

ارائه شده در دو مدل 2 پل و 4 پل

رنج جریان نامی از 16 تا 80 آمپر

رنج جریان نشتی 0.5A , 0.3A , 0.1A , 0.03A , 0.01A

ولتاژ کاری 200 تا 400 ولت

دارای سه وضعیت ( موقعیت شاسی نشانگر ) :

بالا = روشن ON

پایین = خاموش OFF

وسط = آزادشده Trip ( هنگامی که کلید محافظ جان به دلیل وقوع نشتی جریان مدار را قطع می کند ، سوییچ نشانگر وضعیت محافظ جان در موقعیت وسط قرار می گیرد.)


کلید محافظ جان - کلید نشتی جریان تیپ A


کلید محافظ جان / کلید محافظ نشتی جریان DFS A S غیرمستقیم تاخیری دوپکه

Doepke Residual Current Circuit Breaker

RCCB Type A S

این مدل از کلید محافظ جان به هنگام وقوع جریان نشتی، مدار را با تاخیر قطع میکند و برای حفاظت از آتش سوزی و حفاظت از تماس غیر مستقیم ( که ممکن است به دلیل اشکال در عایق بندی وسیله ای رخ دهد) بکار می رود و برای حفاظت از تماس مستقیم طراحی نشده اند. در این مدل کلید محافظ جان رنج جریان نشتی 0.5 , 0.3 , 0.1 آمپر است.

قابلیت تشخیص جریان نشتی با شکل موج متناوب AC و مستقیم DC پالسی

ارائه شده در دو مدل 2 پل و 4 پل

رنج جریان نامی از 16 تا 80 آمپر

رنج جریان نشتی 0.5A , 0.3A , 0.1A , 0.03A , 0.01A

ولتاژ کاری 200 تا 400 ولت

دارای سه وضعیت ( موقعیت شاسی نشانگر ) :

بالا = روشن ON

پایین = خاموش OFF

وسط = آزادشده Trip ( هنگامی که کلید محافظ جان به دلیل وقوع نشتی جریان مدار را قطع می کند ، سوییچ نشانگر وضعیت محافظ جان در موقعیت وسط قرار می گیرد.)


doepke-dfs-a-ft


کلید محافظ جان / کلید محافظ نشتی جریان DFS A FT ریموت تریپ دوپکه


Doepke Residual Current Circuit Breaker

RCCB Type A  FT

در این مدل از کلید محافظ نشتی جریان یک کنتاکت ریموت در کنار تجهیز وصل شده که با وصل ترمینالهای آن به یکدیگر مدار تست خطای کلید محافظ جان فعال شده و به وضعیت قطع Trip می رود و درنتیجه می تواند به صورت ریموت تریپ تست استفاده گردد.

قابلیت تشخیص جریان نشتی با شکل موج متناوب AC و مستقیم DC پالسی

ارائه شده در دو مدل 2 پل و 4 پل

رنج جریان نامی از 16 تا 80 آمپر

رنج جریان نشتی 0.5A , 0.3A , 0.1A , 0.03A , 0.01A

ولتاژ کاری 200 تا 400 ولت

دارای سه وضعیت ( موقعیت شاسی نشانگر ) :

بالا = روشن ON

پایین = خاموش OFF

وسط = آزادشده Trip ( هنگامی که کلید محافظ جان به دلیل وقوع نشتی جریان مدار را قطع می کند ، سوییچ نشانگر وضعیت محافظ جان در موقعیت وسط قرار می گیرد.)

کلید محافظ جان تیپ AC


کلید محافظ جان / کلید محافظ نشتی جریان DFS A V500 ولتاژ بالا دوپکه

Doepke Residual Current Circuit Breaker

RCCB Type A V500

مناسب برای شبکه هایی که ولتاژ کاریشان 200 تا 500 ولت است. این مدل تنها در محافظ جان تیپ A موجود می باشد.

قابلیت تشخیص جریان نشتی با شکل موج متناوب AC و مستقیم DC پالسی

ارائه شده در دو مدل 2 پل و 4 پل

رنج جریان نامی از 16 تا 80 آمپر

رنج جریان نشتی 0.5A , 0.3A , 0.1A , 0.03A , 0.01A

ولتاژ کاری 200 تا 500 ولت

دارای سه وضعیت ( موقعیت شاسی نشانگر ) :

بالا = روشن ON

پایین = خاموش OFF

وسط = آزادشده Trip ( هنگامی که کلید محافظ جان به دلیل وقوع نشتی جریان مدار را قطع می کند ، سوییچ نشانگر وضعیت محافظ جان در موقعیت وسط قرار می گیرد.)

doepke-dfs-a-twin


کلید محافظ جان / کلید محافظ نشتی جریان DFS A Twin دوقلو دوپکه

Doepke Residual Current Circuit Breaker

RCCB Type A Twin

مدل ویژه کلید محافظ جان با قابلیت حفاظت کامل بدون قطعی برق به هنگام تست عملکرد. این مدل تنها در تیپ A ارائه شده است.

قابلیت تشخیص جریان نشتی با شکل موج متناوب AC و مستقیم DC پالسی

رنج جریان نامی از 16 تا 80 آمپر

رنج جریان نشتی 0.5A , 0.3A , 0.1A , 0.03A , 0.01A

ولتاژ کاری 200 تا 400 ولت

دارای سه وضعیت ( موقعیت شاسی نشانگر ) :

بالا = روشن ON

پایین = خاموش OFF

وسط = آزادشده Trip ( هنگامی که کلید محافظ جان به دلیل وقوع نشتی جریان مدار را قطع می کند ، سوییچ نشانگر وضعیت محافظ جان در موقعیت وسط قرار می گیرد.)