مسیر امواج اولتراسونیک

امواج اولتراسونیک از سطح سنسور اولتراسونیک بصورت مستقیم منتشر می شوند ، اما میتوان مسیر امواج صوتی را توسط یک سطح صاف با حداقل تلفات تغییر داد.
به همین طریق میتوان امواج صوتی را تا 90 درجه منحرف کرد ، که امواج اولتراسونیک هم از این قائده مستثنی نیستند.


انحراف مسیر امواج اولتراسونیک


دقت سنسور التراسونیک و تاثیرات محیطی

دقت به اختلاف بین فاصله واقعی سنسور تا جسم و فاصله محاسبه شده توسط سنسور اولتراسونیک گفته میشود.
این دقت قابل حصول به خصوصیات سطح انعکاسی جسم و به خصوصیات فیزیکی که بر روی سرعت صوت در هوا اثر می گذارند بستگی دارد.
در اجسامی که انعکاس پذیری سطحشان پایین است و یا ارتفاع پستی بلندی سطحشان بزرگتر از طول موج امواج صوتی التراسونیک است دقت اندازه گیری تا حدودی کاهش می یابد.
تاثیر دمای هوا:
دمای هوا بیشترین اثر را روی سرعت صوت و متعاقبا روی دقت اندازه گیری سنسور التراسونیک خواهد داشت.
(0.17%K)
به همین جهت اکثر سنسورهای التراسونیک شرکت میکروسونیک مجهز به مدار جبرانساز حرارتی هستند.
(Temperature Compensation)

فشار هوا:


تغییرات فشار روی سرعت صوت تاثیر چندانی نخواهد گذاشت
با این وجود شرکت میکروسونیک سنسور التراسونیک ویژه ای ارایه کرده که قادر است تا فشار 6 بار با دقت مطلوبی کار کند.رطوبت نسبی:


در مقایسه با اثرات حرارتی می توان اثر رطوبت هوا بر دقت را نادیده گرفت.
یعنی چنانچه دمای هوا بر اثر تغییرات رطوبتی تغییری نکند ، می توان اینطور قلمداد کرد که این تغییرات رطوبت نسبی محیط تاثیری بر روی کار سنسور آلتراسونیک نداشته است.


در پستهای بعدی ، ضمن تشریح نواحی شناسایی سنسور ها ، کاربردهای آن را در صنایع بررسی خواهیم کرد

منبع : سایت شرکت اتصالات کابل آریا www.Doepke.ir